Akcyza

Informacja dla konsumenta o opodatkowaniu akcyzą sprzedaży paliwa gazowego.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stawki akcyzy dla paliwa gazowego określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy są zróżnicowane ze względu na jego przeznaczenie i wynoszą:

Przeznaczenie paliwa gazowegoStawka akcyzy
do napędu silników spalinowych0,00 zł/GJ* (+ opłata paliwowa)
na cele opałowe1,38 zł/GJ*
do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy0,00 zł/GJ*

Przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy i wynoszą:

  • dla paliwa gazowego o kodzie CN 2711 21 00 wynosi 31,0 GJ/1000m3 (gaz ziemny wysokometanowy grupy E)
  • dla paliwa gazowgo o kodzie CN 2711 11 00 wynosi 45,2 GJ/1000 kg (gaz ziemny skroplony LNG)

Jednocześnie ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy. Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest zwolnienie sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy).

Celem opałowym jest np. wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków. Celem opałowym nie jest wykorzystanie paliwa gazowego do napędu silników spalinowych.

Gdy gaz zużywany jest na potrzeby gospodarstwa domowego oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zwolnienie z akcyzy będzie miało zastosowanie jedynie do tej części gazu, która zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego.

Warunkiem zastosowania ww. zwolnień jest złożenie przez odbiorcę oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. (art. 31b. ust. 6 Ustawy).

Formularz tego oświadczenia pobrać zakładki Dokumenty lub w Biurze BARTER S.A.

Na potrzeby zastosowania powyższego zwolnienia, bez względu na ilość pobieranego paliwa gazowego, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystywana jest cała nieruchomość, odbiorca powinien to uwzględnić w złożonym oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wiążące interpretacje prawa podatkowego wydawane są, na wniosek zainteresowanego, w imieniu Ministra Finansów przez właściwego dyrektora izby skarbowej.