Rozliczenia i płatności

W rozliczeniach z tytułu Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zastosowanie mają ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.

Rozliczanie ilości dostarczonego  Paliwa gazowego w jednostkach energii (kWh) odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem współczynnika konwersji. Odczyty urządzenia pomiarowego wykonywane są przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub BARTER S.A.

Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których są zakwalifikowani.
Należności wynikające z rozliczenia będą regulowane na podstawie faktur w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury, przy czym BARTER S.A. zobowiązuje się do wysłania Odbiorcy faktury nie później niż 4 (cztery) dni od dnia jej wystawienia.

W okresach rozliczeniowych pobierane są opłaty za dostarczenie Paliwa gazowego na podstawie prognozowanego zużycia z uwzględnieniem sezonowości. Konieczność wnoszenia opłat ustalonych na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa gazowego następuje nie częściej niż co miesiąc. Należności z tytułu prognozowanego zużycia Paliwa gazowego regulowane są co miesiąc z dołu, zgodnie z planem zaliczkowym. Plan zaliczkowy określa wysokość i termin płatności każdej prognozowanej należności, prognozowaną ilość Paliwa gazowego wyrażoną w jednostkach energii (kWh) i jednostkach objętości (m³) oraz okres, którego prognoza dotyczy.

Prognozy zużycia Paliwa gazowego dla Odbiorców w grupach taryfowych Odbiorców pobierających Paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h dokonuje się na podstawie:

Nowi odbiorcy dotychczasowi, u których nastąpiła wymiana przyłącza skutkująca zwiększeniem lub zmniejszeniem możliwości odbioru Paliwa gazowego
średniorocznego zużycia Paliwa gazowego – ustalonego na podstawie deklarowanego przez Odbiorcę zużycia tego Paliwa, wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego
Odbiorcy pobierający Paliwo gazowe przez mniej niż 365 dni poprzedzających dokonanie prognozy
średniorocznego zużycia Paliwa gazowego – ustalonego jako iloczyn średniego odbioru dobowego (ilości faktycznie pobranego Paliwa gazowego podzielonej przez liczbę dób trwania tego poboru z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego) i ilości dób w roku umownym
Odbiorcy pobierający Paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni poprzedzających dokonanie prognozy
zużycia Paliwa gazowego w porównywalnym okresie lub okresach zawierających się w przedziale od 365 dni (rok) do 1095 dni (3 lata) poprzedzających dokonanie prognozy