Akcyza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 22 października 2013 r. poz. 1231) zmieniającej ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 , nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), zwaną dalej Ustawą, począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż Paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stawki akcyzy dla Paliwa gazowego określone są w Ustawie o podatku akcyzowym i wynoszą ze względu na jego przeznaczenie:

 • do napędu silników spalinowych – 0,00 zł/tona (0,00 zł/GJ*) + opłata paliwowa,
 • na cele opałowe – 57,86 zł/tona (1,28 zł/GJ*),
 • do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy – 0,00 zł/GJ.

* Przelicznik wartości opałowej Paliwa gazowego o kodzie CN 2711 11 00 wynoszą 45,2 GJ/1000 kg dla gazu ziemnego skroplony (art. 88 ust. 7 pkt 4 Ustawy),

Ustawa przewiduje dwa rodzaje podmiotów w kontekście obrotu Paliwami gazowymi:

 1. pośredniczący podmiot gazowy,
 2. finalny nabywca gazowy.

Pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23d) Ustawy jest podmiot, który:

 • dokonuje sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnatrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 • używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 • używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 • będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywający wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 • będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 • będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 • będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym, który zgodnie z art. 16 ust. 3a pisemnie powiadomi o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Sprzedaż Paliwa gazowego pośredniczącemu podmiotowi gazowemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Obowiązek naliczania podatku akcyzowego oraz rozliczania się z właściwym urzędem celnym spoczywa w tym przypadku na Odbiorcy.

Odbiorca będący pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu w/w art. 2 ust. 1 pkt 23d) Ustawy powinien w ciągu 3 dni dostarczyć do BARTER S.A. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wydanego przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.

W przypadku gdyby Odbiorca nie dostarczył oświadczenia, o którym mowa powyżej będzie on traktowany jako finalny nabywca gazowy i zgodnie z Ustawą sprzedaż Paliwa gazowego zostanie obciążona podatkiem akcyzowym gazu wg. obowiązujących stawek.

Finalnym nabywcą gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 19a) Ustawy jest podmiot, który nabywa na terytorium kraj, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe jednocześnie niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Sprzedaż Paliwa gazowego dla takiego odbiorcy podlega opodatkowaniu akcyzą.

Obowiązek naliczania podatku akcyzowego oraz rozliczania się z właściwym urzędem celnym spoczywa na Sprzedawcy. Do obowiązków Nabywcy należy wskazanie za pomocą oświadczenia na jaki cel przeznaczone jest Paliwo gazowe. Powyższe oświadczenie jest podstawą do zastosowania właściwej stawki podatkowej lub zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego.

Formularz oświadczenia dostępny jest w zakładce Dokumenty lub w Biurze BARTER S.A.

Wypełnione i podpisane przez Państwa oświadczenie powinno zostać złożone osobiście lub wysłane do BARTER S.A. Nieprzesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia spowoduje konieczność naliczenia podatku akcyzowego.

Zwolnienia od akcyzy

Nowelizacja Ustawy wprowadza szereg zwolnień od podatku akcyzowego. Zwolnienia te zostały zawarte w art. 31b ust. 1 – 4 Ustawy, które zamieszczamy poniżej:

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 • do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 • przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach 2711 11 00, 2711 21 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 • gospodarstwa domowe;
 • organy administracji publicznej;
 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do:

 1. napędu:
  – statków powietrznych,
  – w żegludze, włączając rejsy rybackie – z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2;
 2. użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
 3. użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:

 • w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub
 • na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

Ponadto Ustawa w art. 31b ust. 5 – 11 wprowadza szczegółowe warunki zastosowania zwolnień z podatku akcyzowego o których mowa powyżej. Zgodnie z art. 31b ust. 5 Ustawy warunkiem zastosowania zwolnień z podatku akcyzowego jest określenie w umowie zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, że wyroby te będą użyte do wyżej wymienionych celów.

W przypadku wątpliwości co do możliwości zwolnienia od akcyzy prosimy o wystąpienie do właściwych organów finansowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej Państwa konkretnej sytuacji.

Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wiążące interpretacje prawa podatkowego wydawane są, na wniosek zainteresowanego, w imieniu Ministra Finansów przez właściwego dyrektora izby skarbowej.