Prawa i obowiązki Odbiorcy gazu

Odbiorca Paliwa Gazowego zobowiązany jest:

  • do zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy dostępu do gazomierza, instalacji gazowej Odbiorcy i odbiorników gazowych,
  • do umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień Umowy,
  • do umożliwienia przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających i odczytu gazomierza.

W przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy, Odbiorca zobowiązany jest umożliwić demontaż i wydanie upoważnionym przedstawicielom Operatora zainstalowanego gazomierza.

Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia gazomierza i reduktora ciśnienia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a wszelkich plomb znajdujących się na lub przy ww. gazomierzu i innych plomb założonych przez producenta gazomierza, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ – przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem.

Szczegółowe zapisy zawarto w Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej Paliwa gazowego.

Równocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

Zbiór Praw Konsumenta
Errata do Zbiory Praw konsumenta