Jak się przyłączyć do sieci gazowej

Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują następujące przepisy:
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010 r., nr 133, poz. 891);
Taryfa dla Paliw gazowych

JAK SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?

KROK 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie,
 • aktualną mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją punktu wyjścia z systemu gazowego (szafki gazowej) w granicach działki.
 1. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego.
 2. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh/h. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, BARTER S.A. niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o odmowie wydania warunków przyłączenia.

Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca może odebrać osobiście w Biurze BARTER S.A. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy BARTER S.A. dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisania zostanie Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza.

 1. Wnioskodawca nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.

KROK 2. Podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A.. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • formularz Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 • w przypadku firm – również numery: KRS, NIP oraz REGON.

Na podstawie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej BARTER S.A. przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

 1. Przygotowaną Umowę można odebrać osobiście w Biurze BARTER S.A. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku.
 2. Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w określone są m.in.:
 • prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
 • termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.
 1. Jeżeli Umowa podpisywana jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego należy dostarczyć jego niepotwierdzoną kopię.
 2. Umowa o przyłączenie stanowi dla BARTER S.A. oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych.

KROK 3. Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej

BARTER S.A. (operator systemu dystrybucyjnego) przystępuje do realizacji procesu przyłączania do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Klient:

 • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej)
 • Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydają lokalne organy administracji publicznej. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w warunkach przyłączenia do sieci. Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

KROK 4. Umowa kompleksowa

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego lub Umowy Dystrybucyjnej. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A. Wniosek o zawarcie Umowy należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (o ile nie został złożony wcześniej).
 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego jest zawarcie Umowy kompleksowej lub Umowy Dystrybucyjnej. Umowa reguluje termin rozpoczęcia dostawy i odbioru Paliwa gazowego.
 2. Umowy obowiązują od momentu ich podpisania, zaś opłaty za dostawę Paliwa gazowego będą naliczane od chwili rozpoczęcia jego dostarczania.

KROK 5. Rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A.. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.
 1. Pracownik BARTER S.A. ustala z Wnioskodawcą termin rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

W ustalonym terminie następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez operatora systemu dystrybucyjnego.

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE

KROK 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie,
 • aktualną mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją punktu wyjścia z systemu gazowego (szafki gazowej) w granicach działki.
 1. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego.
 2. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh/h. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, BARTER S.A. niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o odmowie wydania warunków przyłączenia.

Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca może odebrać osobiście w Biurze BARTER S.A. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy BARTER S.A. dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisania zostanie Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza.

 1. Wnioskodawca nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.

KROK 2. Podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego lub Umowy Dystrybucyjnej. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A. Wniosek o zawarcie Umowy należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (o ile nie został złożony wcześniej).
 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego jest zawarcie Umowy kompleksowej lub Umowy Dystrybucyjnej. Umowa reguluje termin rozpoczęcia dostawy i odbioru Paliwa gazowego.
 2. Umowy obowiązują od momentu ich podpisania, zaś opłaty za dostawę Paliwa gazowego będą naliczane od chwili rozpoczęcia jego dostarczania.

KROK 3. Rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A.. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.
 1. Pracownik BARTER S.A. ustala z Wnioskodawcą termin rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

W ustalonym terminie następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez operatora systemu dystrybucyjnego.

ZMIANA MOCY PRZYŁĄCZENIA

KROK 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie,
 • aktualną mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją punktu wyjścia z systemu gazowego (szafki gazowej) w granicach działki.
 1. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego.
 2. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh/h. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, BARTER S.A. niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o odmowie wydania warunków przyłączenia.

Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca może odebrać osobiście w Biurze BARTER S.A. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy BARTER S.A. dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisania zostanie Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza.

 1. Wnioskodawca nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.

KROK 2. Podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A.. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • formularz Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 • w przypadku firm – również numery: KRS, NIP oraz REGON.

Na podstawie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej BARTER S.A. przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

 1. Przygotowaną Umowę można odebrać osobiście w Biurze BARTER S.A. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku.
 2. Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w określone są m.in.:
 • prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
 • termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.
 1. Jeżeli Umowa podpisywana jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego należy dostarczyć jego niepotwierdzoną kopię.
 2. Umowa o przyłączenie stanowi dla BARTER S.A. oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych.

KROK 3. Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej

BARTER S.A. (operator systemu dystrybucyjnego) przystępuje do realizacji procesu przyłączania do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Klient:

 • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej)
 • Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydają lokalne organy administracji publicznej. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w warunkach przyłączenia do sieci. Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

KROK 4. Aktualizacja mocy zamówionej (ilości pobieranego Paliwa gazowego)

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego lub Umowy Dystrybucyjnej. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A. Wniosek o aktualizację Umowy kompleksowej należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

KROK 5. Rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze BARTER S.A.. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.
 1. Pracownik BARTER S.A. ustala z Wnioskodawcą termin rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

W ustalonym terminie następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez operatora systemu dystrybucyjnego.

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZE

Opłata za przyłącze wyliczana jest zgodnie z obowiązującą Taryfą dla Paliw gazowych.