Zastosowanie LNG

Zastosowania skroplonego gazu ziemnego LNG dla celów:

 • Grzewczych
  Ogrzewanie gazem o wysokiej zawartości metanu jest stosowane zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Wyzwolony w postaci lotnej metan posiada wysoką wartość opałową, co się przekłada na dużą sprawności całej instalacji grzewczej.
 • Produkcji pary wodnej
  Para wodna jest czynnikiem roboczym w turbinach parowych oraz w wielu procesach technologicznych (np. w przemyśle chemicznym, włókienniczym, spożywczym, papierniczym) i w gospodarce komunalnej (ogrzewanie pomieszczeń). Ciepło potrzebne do wytwarzania pary w kotle otrzymuje się poprzez spalanie paliwa m.in. metanu w palenisku. Gorące gazy spalinowe unoszą ciepło z paleniska i płyną wzdłuż tzw. powierzchni ogrzewalnej kotła, której oddają ciepło ogrzewając wodę i powodując jej parowanie.
 • Kogeneracji
  Powstały metan ze stanu ciekłego może służyć do celów kogeneracyjnych czyli technologii pozwalającej na równoczesne wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, chłodu w jednym procesie. Jest ona konkretną odpowiedzią na wielkie wyzwania ekonomiczne powiązane z ochroną środowiska.
 • Suszenia, produkcji ciepła technologicznego oraz innych
  Podgrzane powietrze w wyniku spalania metanu może służyć do suszenia w takich branżach jak: rolnictwo, przemysł drzewny, kopalniany. Ciepło technologiczne (do topienia mas, ogrzewaniu hal produkcyjnych) może być również uzyskane w oparciu o metan.

Reasumując: metan uzyskany ze skroplonego gazu ziemnego LNG daje szerokie możliwości zastosowania między innymi w takich branżach jak: energetyczna, spożywcza, drogowa, ceramiczna. Cieszy się też dużą popularnością w gminach i osiedlach pozbawionych infrastruktury gazu sieciowego.