Procedura zmiany sprzedawcy

Procedura Zmiany Sprzedawcy

1.1.    Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż dwadzieścia jeden (21) dni od dnia złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, tj. PZD, przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę do OSD. Odbiorca lub upoważniony przez niego Sprzedawca składa PZD z wykorzystaniem obowiązującego formularza w formie pisemnej na adres OSD podany w umowie dystrybucyjnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub przez posłańca, lub faksem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za datę wpływu PZD przyjmuje się datę jego skutecznego doręczenia do OSD.

1.2.    Warunkiem skutecznego dokonania procedury zmiany sprzedawcy jest dostosowanie układów pomiarowych do wymogów określonych w IRiESD. Koszt dostosowania ponosi ZUD.

1.3.    Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego.

1.4.    Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawcę i OSD o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz o dniu rozpoczęcia przez nowego sprzedawcę sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy. OSD informowany jest  poprzez złożenie PZD, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej OSD.

1.5.    Zgodnie z art. 4j ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwo gazowe Odbiorcy tych paliw w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego Odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

1.6.    Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla Odbiorcy lub nowego sprzedawcy (na podstawie nowego PZD) następuje z rozpoczęciem nowej doby gazowej następującej po dobie gazowej, z końcem której nastąpiło rozwiązanie umowy dystrybucyjnej (PZD) z dotychczasowym sprzedawcą.

1.7.    Procedura zmiany sprzedawcy następuje poprzez złożenie PZD, dlatego też odpowiednio nowy sprzedawca lub Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe paliwa gazowego do punktu wyjścia z sieci OSD, musi mieć zawartą umowę dystrybucyjną z OSD, która powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD.

1.8.    W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem umowy kompleksowej, nowy sprzedawca składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia, w którym paliwo gazowe pobierane jest przez Odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. Nowy sprzedawca powinien złożyć PZD najpóźniej na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy. W PZD należy złożyć oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu umowy sprzedaży paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę.

1.9.    W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z przejęciem obowiązku transportowego paliwa gazowego przez Odbiorcę , Odbiorca zawiera umowę dystrybucyjną z OSD na transport paliwa gazowego do punktu wyjścia i składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia. W PZD należy złożyć oświadczenie, iż Obiorca rozwiązał umowę sprzedaży paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji do Odbiorcy (na podstawie nowego PZD).

1.10.  PZD, o którym mowa w pkt. 1.8 i pkt. 1.9 dodatkowo powinno zawierać w szczególności:

 1. a) dane ZUD,
 2. b) datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę i rozpocznie się świadczenie usługi dystrybucji na podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie może przypadać wcześniej niż:

1)    dwadzieścia jeden (21) dni licząc od dnia złożenia PZD,

2)    przed rozwiązaniem lub zmianą umowy z dotychczasowym sprzedawcą.

 1. c) nadany przez OSD indywidualny numer układu pomiarowego, zainstalowanego w punkcie wyjścia i dokładny adres punktu poboru paliwa gazowego.

1.11.  PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 1.8 i pkt. 1.9 rozpatrywane jest w następujący sposób:

 1. a) OSD rozpatruje PZD z uwzględnieniem:

1)    obowiązujących przepisów prawa,

2)    spełnienia przez ZUD warunków, o których mowa w pkt. 12.3 IRiESD z wyłączeniem pkt. 12.3.3.2 IRiESD oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.

 1. b) Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:

1)    Etap 1 – weryfikacja formalna,

2)    Etap 2 – weryfikacja merytoryczna.

3)    Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji zamieszczonych w PZD oraz załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (tzn. kompletność i poprawność danych oraz dokumentów).

 1. c) W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD, w szczególności, jeśli w PZD nie zostały wskazane wszystkie wymagane informacje lub dołączone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub błędy, w terminie siedmiu (7) dni od daty doręczenia PZD wyznaczając ZUD siedmiodniowy (7) termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na uzupełnienie wskazanych braków lub błędów. PZD, którego formalne braki lub błędy nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia bez rozpatrzenia. W tym samym terminie, na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD może wezwać do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.
 2. d) Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD w terminie wymienionym w pkt. 1.11.c PZD pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. e) Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spełnione są warunki techniczne określone w pkt. 6.3, w szczególności czy istnieją możliwości techniczne realizacji wnioskowanych usług we wskazanych w PZD punktach wejścia i wyjścia.
 4. f) W ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD, OSD przekazuje ZUD informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji.
 5. g) PZD może zostać odrzucony jeżeli ZUD nie spełnia warunków świadczenia usług dystrybucji, o których mowa w pkt. 6.3 z wyłączeniem pkt. 6.3.d oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.
 6. h) Rozpatrywanie PZD może zostać wstrzymane do czasu przedłożenia przez ZUD dokumentów, o których mowa w pkt. 14.1.e lub zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD.
 7. i) W przypadku pozostawienia PZD bez rozpatrzenia, jego odrzucenia lub odmowy świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z przyczyn określonych w IRiESD lub przepisach prawa, OSD kontynuuje realizację PZD dotychczasowego sprzedawcy a jeżeli świadczenie usług na podstawie dotychczasowego PZD nie będzie możliwe z uwagi
  na rozwiązanie umowy z dotychczasowym sprzedawcą, świadczenie usług będzie realizowane przez Sprzedawcę z urzędu.
 8. j) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD mają zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziału 14.

1.12.  OSD informuje nowego sprzedawcę (będącego ZUD) lub Odbiorcę (będącego ZUD) o terminie rozpoczęcia realizacji PZD oraz dotychczasowego sprzedawcę o terminie zakończenia realizacji PZD.

1.13.  Z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia WR oraz grupa taryfowa, według której OSD rozliczać będzie świadczenie usług dystrybucji dla punktów wyjścia WR i WS dla potrzeb nowego ZUD, nie ulegają  zmianie. Zmiana wielkości zarówno mocy umownej, jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzględnieniem historii zmian tych parametrów w danym punkcie wyjścia.

1.14.  Z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji na podstawie PZD nowego sprzedawcy lub Odbiorcy (będącego ZUD), parametry PZD wykorzystywane przez dotychczasowego sprzedawcę  przysługują odpowiednio nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD) („zasada plecaka”).

1.15.  OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.

1.16.  Odczytu, o którym mowa w pkt. 1.15 OSD dokonuje nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD dotychczasowego sprzedawcy. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego.

1.17.  Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt. 1.15 OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.

1.18.  Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca końcowy, odbierając paliwo gazowe w punkcie wyjścia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegającej na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu mocy umownej u dotychczasowego sprzedawcy.

 

Definicje

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją Paliw gazowych, do sieci którego przyłączona jest instalacja Odbiorcy, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.

Operator systemu przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, działające pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

IRiESD – oznacza instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowaną przez Operatora i wprowadzoną przez niego do stosowania, zamieszczoną na stronie internetowej Operatora oraz udostępnioną do publicznego wglądu w siedzibie Sprzedawcy.

WS – punkt wyjścia o mocy przyłączeniowej < 10 m3/h / 110kWh/h

WR – punkt wyjścia o mocy przyłączeniowej > 10 m3/h / 110kWh/h